PRIVACY VERKLARING

Privacy verklaring van Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V., eigenaar van www.kampermanadviseurs.nl

Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V., gevestigd aan De Kunne 19, 7141 LM te Groenlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V.
De Kunne 19
7141 LM Groenlo
0544-463801
info@kampermanadviseurs.nl

Gegevensverwerking
Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij kunnen verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Website
• Locatiegegevens
• Bankrekeningnummer

Wanneer u Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. opdracht geeft voor het uitvoeren van installatie advies, houdt dit tevens in dat u toestemming geeft voor het verwerken en opslaan van uw gegevens.

Het verstrekken van (één of meerdere van) deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Dit heeft grotendeels te maken met de noodzaak van communicatie tussen Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. en haar (potentiële) klanten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het maken van contact (via bezoek, telefoon of e-mail) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Informatieverschaffing, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over wijzigingen m.b.t. onze diensten
• In situaties waarin wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals het doen van belastingaangifte.

Deze persoonsgegevens zijn terug te vinden in e-mails, tekeningen, berekeningen en/ of aantekeningen van medewerkers van Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. De belangrijkste persoonsgegevens worden in ons automatiseringssysteem opgeslagen. Daardoor kunnen wij snel informatie opzoeken of aanpassen aan een veranderde situatie. Wachtwoorden reguleren de toegang. Het systeem van Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. is niet gekoppeld aan andere geautomatiseerde systemen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De persoonlijke gegevens van klanten van Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. worden tenminste bewaard gedurende de tijd dat zij gebruik maken van onze diensten. Na afloop van onze dienstverlening zijn uw gegevens gekoppeld aan een project. Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. archiveert al haar projecten, uw gegevens kunnen dan ook opgenomen worden in onze archieven.

Gegevensverstrekking
Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage en wijziging
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken in een computerbestand naar u of een ander (door u genoemde organisatie) te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kampermanadviseurs.nl. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Gebruik van wachtwoorden
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
• Periodieke updates van de virusscanner
• Updates van onze software worden z.s.m. verwerkt
• Toegang tot persoonsgegevens is alleen mogelijk voor werknemers die daartoe geautoriseerd zijn
• Het kantoor is voorzien van een alarminstallatie

Cookies
Kamperman Adviseurs in Installatietechniek B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.